#331

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک ازگزینه های زیر از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است؟


#332

صفحه: 5 - 5 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از شبکه های زیر شبکه جهانی ارتباطات مالی می باشد؟


#350

صفحه: 6 - 6 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در کدام یک از شبکه های زیر دسترسی به اطلاعات از طریق خدمت امنیتی دیوار آتشین محافظت می شود؟


#351

صفحه: 6 - 6 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای اتصال سازمان های گوناگون به یکدیگر از کدام شبکه استفاده می شود؟


#352

صفحه: 13 - 13 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از مزایای سازمانی فناوری اطلاعات می باشد؟


#353

صفحه: 23 - 23 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: سیستم باید بتواند در غیاب برخی از اجزا به فعالیت اجرایی خود ادامه دهد. مربوط به کدام یک از موارد لازم برای پیاده سازی تجارت سازمان با سازمان است؟


#354

صفحه: 34 - 34 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از مزایای استفاده از مبادله الکترونیکی داده می باشد؟


#355

صفحه: 40 - 40 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از زیرساخت های درونی تجارت الکترونیک می باشد؟


#356

صفحه: 40 - 40 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از زیر ساخت های درونی تجارت الکترونیک می باشد؟


#357

صفحه: 56 - 56 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از زیر ساخت های حقوقی دولت الکترونیک ،دولت را قادر می سازد تا رویه ها،کاربردها و خدماتش را به شکل الکترونیکی و دیجیتال انجام دهد؟


#358

صفحه: 59 - 59 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از کنترل های امنیتی زیر مربوط به استفاده از خود نگهبان ها در سخت افزار و برنامه های کاربردی می باشد؟


#359

صفحه: 60 - 61 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از روش های مقابله با خطرات ناشی از عدم رعایت امنیت در سازمان در بعد نیروی انسانی است؟


#360

صفحه: 82 - 82 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از زیرساخت های تجارت سیار می باشد؟


#361

صفحه: 90 - 91 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بانکداری سنتی می باشد؟


#364

صفحه: 96 - 96 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از کارت های بانکی به یه حساب جاری وصل می باشند و پس از انجام هر معامله فورا از حساب برداشت می شود؟


#365

صفحه: 96 - 96 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از کارت های بانکی زیر بر دو نوع کارت های پرداخت متغیر و کارت های پرداخت ثابت می باشند؟


#366

صفحه: 96 - 96 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از کارت های بانکی زیر تقریبا مشابه کارت های اعتباری هستند با این تفاوت که در پایان ماه باید کل مبلغ صورت حساب شود؟


#367

صفحه: 96 - 96 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از کارت های زیر یک نوع کارت هوشمند است که می تواند حداکثر یک مبلغ معین را در خود نگه دارد؟


#368

صفحه: 101 - 101 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر طبقه بندی کارت ها بر اساس شیوه تسویه می باشد؟


#369

صفحه: 107 - 107 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از روش های فناوری های ایمنی اطلاعات امنیت رمزنگاری بستگی به یک رمز تعیین شده و تقسیم شده دارد که فقط دو طرف ارتباط از آن اطلاع دارند؟


#371

صفحه: 118 - 118 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در کدام بازار معاملات سهام شرکت های غیربورسی ،در بازار خارج از بورس انجام می گیرد؟


#372

صفحه: 121 - 121 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کارشناسان بورس های دنیا را به چند دسته تقسیم کرده اند؟


#373

صفحه: 124 - 124 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدامیک از اعضای بازار عملیات خرید و فروش سهام را تسهیل کرده و در قبال ارايه خدمات خرید و فروش به سایرین حق العمل و کارمزد دریافت می کنند؟


#374

صفحه: 155 - 155 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از سودهای زیر درآمد قبل از مالیات نامیده می شود؟


#375

صفحه: 155 - 155 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از سودهای زیر درآمد قبل از مالیات نامیده می شود؟


#376

صفحه: 186 - 186 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از ساختارهای عمومی بازار های الکترونیک می باشند؟


#377

صفحه: 186 - 186 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از ساختارهای عمومی بازار های الکترونیک می باشند؟


#378

صفحه: 186 - 186 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر سیستم های معاملاتی است که فاقد یک ساز و کار قیمت گذاری مستقل بوده و قیمت هایش به صورت مستقیم از یک بازار اولیه گرفته می شود؟


#379

صفحه: 188 - 188 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر فرآیند معامله سهام در بازار را نشان می دهد؟


#546

صفحه: 7 - 23 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تجارت الکترونیک یعنی کاربرد فناوری جهت خودکار کردن مبادلات و جریان های تجاری . این تعریف مربوط به کدام دیدگاه است؟


#547

صفحه: 38 - 78 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: توانایی برقراری ارتباط به طور همزمان با هزاران مشتری در اقصا نقاط جهان مربوط به کدام ویژگی بازاریابی اینترنتی است؟


#548

صفحه: 36 - 73 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه از جمله کاربردهای اصلی WebTv به حساب می آید؟


#549

صفحه: 42 - 70 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: معادل نرم افزاریکپارچه سازی تلفن-کامپیوترچه اصطلاحی به کار می رود؟


#550

صفحه: 60 - 80 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اینکه سازمان های دولتی ازساختارسلسله مراتبی به سوی ساختارهای ارگانیک حرکت کرده اند ناشی ازکدام نقش فناوری اطلاعات است؟


#551

صفحه: 46 - 83 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: .//دولت الکترونیک یک پدیده تعاملی است نه یک پدیده انقلابی // اشاره به کدام الگو دارد؟


#552

صفحه: 120 - 150 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: برقراری امنیت پردازش های در حال اجرای روی کارت در کدام حوزه امنیت کارت هوشمند مورد توجه قرار می گیرد؟


#553

صفحه: 100 - 170 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کاربردهای مدل بنگاه تجاری به دولت (G2B)کدامیک از گزینه های زیر است؟


#1066

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: طبق این دیدگاه تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و محصولات بهنگام


#1067

صفحه: 18 - 18 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این نوع هزینه یعنی هزینه هایی ک صرف ایجاد تغییرات لازم در طی دوره قرارداد می شوند؟


#1068

صفحه: 36 - 39 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: توانایی برقراری ارتباط و گفتگو بااعضای سازمان توسط مشتریان بدون وجود محدودیت مکانی و زمانی تعریف فوق کدام یک از هفت ویژگی (هفت آی)بازاریابی از نظر اسپالتر می باشد؟


#1069

صفحه: 26 - 26 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان می باشد؟


#1070

صفحه: 40 - 40 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: دراین مرحله شرکت با مشتری ارتباط برقرارمیکند این ارتباط ممکن است جهت کسب اطلاعات یا فروش کالا و خدمات باشد؟


#1071

صفحه: 42 - 42 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کاهش ۱۰ درصدی هزینه چاپ بروشور یک نوع هدف...است؟


#1072

صفحه: 48 - 48 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اولین جزئ آمیخته بازاریابی اینترنتی کدام گزینه است؟


#1073

صفحه: 38 - 38 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: موجودی های کمتر از نظر توربان جزو مزایای تجارت الکترونیکی برای کدام دسته زیر می باشد؟


#1074

صفحه: 43 - 43 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: این نوع هدف بیشتر در B2Bرایج است؟


#1075

صفحه: 41 - 41 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: فردی ک ب طراحی و سفارشی سازی محصولاتی ک خریداری می کند چ نامیده می شود؟


#1076

صفحه: 49 - 49 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر جزو ابزارهای خودکار خدمت ب مشتری در دنیای برخط است؟


#1077

صفحه: 34 - 34 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: 7psآمیخته بازاریابی رانام ببرید؟


پاسخ: محصول،فرآیند،قیمت،مکان،تبلیغات،افراد،مدرک فیزیکی

#1078

صفحه: 67 - 67 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت ROIبه چه معنی است؟


#1079

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: نرخ کدام دسته از تبلیغات به علت قرارگیری در محلی نامشخص پایین ترین قیمت رادارد؟


#1080

صفحه: 68 - 68 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: دراین نوع تبلیغات پرداخت بابت میزان کلیک متن تبلیغات انجام می شود؟


#1081

صفحه: 9 - 9 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: این تارنماهای واسطه،اطلاعات و خبرهای گوناگونی را پخش می کنند که این اطلاعات هم از طریق سامانه و هم توسط پیوندهای مختلف قابل دستابی است؟


#1082

صفحه: 83 - 83 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: ب قدرتی از شبکه در هم تنیده اشاره میکند ک توانایی همکاری و دسترسی وسیع یک سازمان را امکان پذیر می کند؟


#1119

صفحه: 48 - 49 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: اولین جز امیخته ی بازاریابی چیست ؟


#1123

صفحه: 84 - 85 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام گزینه جزو انواع B2B نمی باشد ؟