#898

صفحه: 37 - 39 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک از گزینه های زیر ازمزایای مفسربه شمار نمی رود ؟


#899

صفحه: 37 - 39 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک ازخطاهای زیر جز خطاهای منطقی به شمار می اید ؟؟


#900

صفحه: 16 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: بررسی هماهنگی پارامترهاوظیفه کدام فازازکامپایلراست ؟


#901

صفحه: 122 - 123 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: برنامه زیر دارای چ نوع خطایی است ؟()int main } ;int a ;a=2 ;break {


#902

صفحه: 45 - 47 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: درعبارت باقاعده زیر(3 )followposچه خواهد بود ؟ *(c+b)*(+(a+b)b*a(


#903

صفحه: 247 - 257 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک ازموارد زیر صحیح نیست؟


#904

صفحه: 132 - 134 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک ازگرامرهای زیر دارای بازگشتی چپ مخفی است ؟


#905

صفحه: 172 - 178 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: فاکتور گیری چپ دریک گرامر به چه منظوری انجام میشود ؟


#906

صفحه: 157 - 164 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: درباره گرامر زیر کدام گزینه صحیح است ؟ Brd<-A


#907

صفحه: 7 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: بااستفاده از ترکیب جلوبندی و عقب بندی برای تولید کامپایلربرای 7زبان که برروی 12ماشین مختلف بایداجراشوددرمجموع به چندجلوبندی عقب بندی نیاز دارد؟