#2312

صفحه: 1 - 24 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال:

اگر تابعی به شکل زیر اعلان شود انگاه:

(void  f (int a , int & b