#961

صفحه: 162 - 162 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: مجموع طولهای تمام مسیر ها از ریشه به تمام گرهای درخت چه نام دارد؟


#962

صفحه: 126 - 126 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مقایسه ارایه با لیست پیوندی نادرست است؟


#963

صفحه: 200 - 200 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: درختی ک مقدار هر گره آن کمتر از مقادیر کلید فرزندانش نباشد چه نام دارد؟


#964

صفحه: 209 - 209 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: زمان اجرای برنامه در لیست پیوندی نامرتب برای عملیات حذف کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟


#965

صفحه: 242 - 242 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: اگر بین هر دو راس از گراف مسیری وجود داشته باشد گراف چه نام دارد؟


#966

صفحه: 247 - 247 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: فرض کنید A(V,E) یک گراف غیر جهت دار باشد کدامیک از گزینهای زیر درست می باشد؟


#967

صفحه: 146 - 147 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: قطعه کد زیر چه عملی را انجام می دهد؟ Void pop(node*top) } node *ptr Ptr=top top=top_>next freenode(ptr) {


#968

صفحه: 307 - 307 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از عبارات زیر راجع به مرتب سازی صحیح نمی باشد؟


#969

صفحه: 296 - 296 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از الگوریتم های مرتب سازی زیر پایدار و غیر درجا می باشد؟


#970

صفحه: 232 - 233 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: با مقادیر 1و2و3 چند درخت جستجوی دودوئی می توان ساخت؟


#971

صفحه: 172 - 172 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از موارد زیر در مورد درخت های دودوئی صحیح است؟


#972

صفحه: 223 - 223 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟ الف. 2-هر گره دودوئی 0یا2 فرزند دارد ب. در 2-درخت N=N+1 می باشد ج.حاصل الگوریتم هافمن 2-درخت دارای nگره خارجی با حداقل طول مسیر وزن دار می باشد


#973

صفحه: 210 - 210 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چند تا از عبارات زیر به منظور جستجوی عنصری مثل X صحیح می باشد؟ -اگر آرایه مرتب شده باشد میانگین یافتن از مرتبه (O(log nمی باشد -اگر ساختار لیست پیوندی باشد جستجوی عنصری مانند اضافه و حذف کردن ساده است -یک درخت دودوئی نمی تواند تهی باشد


#974

صفحه: 209 - 209 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: نمایش صف اولویت با کدام الگوریتم این امکان را فراهم می سازد که عملیات درج و حذف در زمان ( O(log n صورت پذیرد؟


#975

صفحه: 200 - 200 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: ........درختی است که مقدار کلید هر گره آن کمتر از مقادیر کلید فرزندانش نباشد


#976

صفحه: 170 - 173 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چند تا از عبارت های زیر راجع به پیمایش درخت صحیح می باشد؟ -اگر پیمایش پسوندی یا پیشوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم می توان درخت را به صورت یکتا ترسیم کرد -اگر پیمایش میانوندی و پسوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم می توان درخت را به صورت یکتا ترسیم کرد -اگر پیمایش میانوندی و پیشوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم می توان درخت را به صورت یکتا ترسیم کرد


#977

صفحه: 163 - 165 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چندتا از عبارت های زیر راجع به درخت دودوئی کامل با n گره صحیح می باشد؟ -اگر i!=1 باشد آنگاه [i/2] است -اگر 2i<=n باشد آنگاه فرزند چپ i در2i است -اگر 2i+1<=n باشدآنگاه فرزند راست i در 2i+1 است


#978

صفحه: 133 - 134 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: به منظور درج یک عنصر در لیست مرتب در قطعه کد زیر به جای ؟از کدام عبارت زیر استفاده کنیم؟ ;()Newp=getnode Newp-->info=5 ;?=Newp-->next p-->next=Newp


#979

صفحه: 110 - 113 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: عبارات زیر شرط خالی و پر بودن کدام ساختار را نشان می دهد؟ Front=Rear mod n (Rear+1)=Front


#980

صفحه: 94 - 97 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: اگر دنباله اعداد 7و5و4و3و1 را به ترتیب از سمت چپ به راست وارد پشته کنیم کدامیک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر نیست؟


#981

صفحه: 88 - 91 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: جهت تبدیل عبارت a+b*(c/(d-e))*f به عبارت پسوندی آخرین عملگر برابر است با:


#982

صفحه: 67 - 67 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: فرض کنید Aیک آرایه سه قطری nمربعی است فرض کنید بخواهیم A را در یک آرایه خطی ذخیره کنیم <<اندیس هر عنصر در آرایه>> کدام گزینه است؟


#983

صفحه: 295 - 302 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چند تا از عبارات زیر در مورد مرتب سازی درست می باشد؟ -مرتب سازی های حبابی و درجی در بهترین حالت از مرتبه O(n) است -مرتب سازی های هرمی و درختی در بدترین حالت از مرتبه O(n^2)است -مرتب سازی های سریع ادغامی در حالت متوسط از مرتبه O(n logn) می باشد


#984

صفحه: 53 - 55 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: فرض کنید یک آرایه 500 عنصری را در اختیار داریم زمان اجرای بدترین حالت برای پیداکردن عنصر x در آرایه A با استفاده از جستجوی دودویی کدام گزینه می باشد؟


#985

صفحه: 55 - 57 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: میخواهیم یک ماتریس مربعیnxn سه قطری را در یک آرایه خطی B ذخیره کنیم.طول آرایه B چند باشد؟


#986

صفحه: 55 - 55 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در یک آرایه مربعی با اندازه n،برای آدرس چند عنصر،عدد سطری و ستون با هم برابر است؟


#987

صفحه: 56 - 57 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در یک آرایه nxm که n=4 و m=4 است،آدرس عنصر[2][2] به صورت سطری کدام گزینه است؟ size=4Byte،base=0


#988

صفحه: 56 - 57 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در یک آرایه nxm که n=4 ، m=4 است،آدرس عنصر [1][3] را به صورت ستونی محاسبه کنید؟ size=4Byte،base=0


#989

صفحه: 99 - 99 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مقادیر a,b,c به ترتیب وارد پشته می شوند.به چند طریق این مقادیر را می توان از پشته خارج کرد؟


#990

صفحه: 56 - 57 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: یک آرایه مربعی nxn را می خواهیم در یک آرایه یک بعدی ذخیره کنیم.آدرس [j][i] از ارایه A در آرایه یک بعدی B کدام گزینه خواهد بود؟


#992

صفحه: 287 - 287 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در کدام الگوریتم پیچیدگی زمانی در بدترین-بهترین و حالت متوسط o(n2) می باشد؟


#993

صفحه: 303 - 303 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام الگوریتم داده های عددی را بر حسب ارقام مرتب می کند؟


#994

صفحه: 288 - 288 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: پیچیدگی الگوریتم مرتب سازی انتخابی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟


#995

صفحه: 242 - 242 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: اگر بین هر دو راس از گراف مسیری وجود داشته باشد گراف چه نام دارد؟


#997

صفحه: 162 - 162 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: مجموعه طول های تمام مسیرها از ریشه به تمام گره های درخت چه نام دارد؟


#998

صفحه: 173 - 180 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه در مورد درخت درست می باشد؟


#1000

صفحه: 118 - 118 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: برای یک ساختار با صف حلقوی با n=7شرط پربودن صف کدامیک از گزینهای زیر است؟


#1001

صفحه: 301 - 301 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدامیک از الگوریتم های مرتب سازی زیر پایدار و غیر درجا می باشد؟


#1002

صفحه: 293 - 293 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: پیچیدگی الگوریتم Quick sortدر بهترین حالت چقدر است؟


#1003

صفحه: 116 - 116 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: قطعه کد زیر پیاده سازی کدامیک از عملیات گزینها میباشد؟ int queue::addq(int &x,int &overflow) } if(rear==maxsize-1) overflow=1 else } Overflow=0 item[++rear]=x { {


#1005

صفحه: 254 - 254 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: در الگوریتم پیمایش گراف مقدار STATUS=2 نشانه چیست؟ الف.حالت انتظار در صف ب.حالت ملاقات شده ج.حالت انتظار در پشته


#1006

صفحه: 181 - 181 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: چند تا از عبارت های زیر راجع به پیمایش درخت صحیح می باشد؟ -اگر پیمایش پسوندی یا پیشوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم،می توان درخت را به صورت یکتا ترسیم کرد. -اگر پیمایش میانوندی و پسوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم،می توان درخت را به صورت یکتا ترسیم کرد. -اگر پیمایش میانوندی و پیشوندی یک درخت دودوئی را داشته باشیم،می توان درخت را به صورت یکتا ترسم کرد.


#1007

صفحه: 50 - 51 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: اگر ارایه به شکل A[3][4];تعریف شود و ادرس پایه این ارایه 3000 باشد؛ادرس عنصر A[1][1] به روش سطری کدام گزینه است؟(هر عنصر از نوع int دو بایت فضا اشغال میکند)


#1009

صفحه: 90 - 90 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: جهت تبدیل عبارت a+b*(c/(d-e))*f به عبارت پسوندی اخرین عملگر برابر است با:


#1012

صفحه: 209 - 209 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: نمایش صف اولویت با کدام الگوریتم این امکان را فراهم می سازد که عملیات درج و حذف در زمان (logn) o صورت پذیرد؟


#1014

صفحه: 232 - 234 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: با مقدیر 1و2و3 چند درخت جستجو دودویی می توان ساخت؟


#1015

صفحه: 99 - 99 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: اگر دنباله ی اعداد 1و3و4و5و7 را به ترتیب از راست به چپ وارد پشته نماییم کدامیک از خروجی های زیر از پشته امکانپذیر نیست؟


#1016

صفحه: 50 - 51 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر ارایه به شکل A[3][4]; int تعریف شود و ادرس پایه این ارایه 3000 باشد؛ادرس عنصر A[1][1] به روش سطری کدام گزینه است؟(هر عنصر از نوع int دو بایت فضا اشغال میکند)


#1017

صفحه: 87 - 90 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر رشته اعداد زیر را به ترتیب (از چپ به راست)به یک پشته وارد کنیم کدام یک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر خواهد بود؟ 1,2,3,4,5


#1018

صفحه: 99 - 100 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر رشته اعداد زیر را به ترتیب(از چپ به راست)به یک پشته وارد کنیم کدام یک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر خواهد بود؟ ۱،۲،۳،۴،۵


#1020

صفحه: 90 - 91 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای تبدیل عبارتa+b*(c/(d+e)) * f به عبارت پسوندی با استفاده از پشته حداقل سایز پشته چند خانه باشد؟


#1021

صفحه: 110 - 113 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای یک صف حلقوی با اندازه 4 خانه پس از اجرای دستورات زیر عنصر سر صف کدام گزینه است؟دستورات را از چپ به راست بخوانید. Addq(A); Addq(B); delq(); Addq(C); delq(); Addq(E); delq(); Addq(F);


#1022

صفحه: 167 - 167 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: اگریک درخت دودویی غیرتهی دارای ۲۰ گره دوفرزندی باشد چندبرگ دارد؟


#1023

صفحه: 181 - 183 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: پیمایش پس ترتیب (postorder) یک درخت به صورت ECFBA می باشد و پیمایش میان ترتیب (inorder) ان ECABF می باشد.پیمایش پیش ترتیب (preorder) ان کدام است؟


#1024

صفحه: 295 - 296 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از روش های مرتب سازی زیرپایدار نیستند؟


#1025

صفحه: 259 - 262 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: با فرض نمایش یک گراف با کمک لیست همسایگی،اگر تعداد رئوس گراف G برابر nو تعداد یال ها برابر e باشد، زمان یافتن تعداد کل یال ها کدام است؟


#1026

صفحه: 160 - 162 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از موارد زیر برای درخت انتخابی صحیح است؟


#1027

صفحه: 163 - 165 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: چه تعداد درخت دودویی را می توان با 4 گره ساخت؟


#1028

صفحه: 295 - 296 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مرتبه اجرایی کدام روش مرتب سازی همواره O(n log n) است؟


#1029

صفحه: 163 - 165 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: درخت زیر یک درخت: 12 17 10 18 11 6


#1030

صفحه: 165 - 165 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: گره های یک درخت دودویی کامل از 1تاnاندیس گذاری شده اندپدرگره شماره 7کدام است؟


#1031

صفحه: 53 - 55 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای ارایه ای با 12 عنصر حداکثر تعداد مقایسه ها برای یافتن عنصر در جستجوی دودویی چقدر خواهد بود؟


#1032

صفحه: 297 - 301 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام یک از الگوریتم های مرتب سازی زیرپایداروغیردرجامی باشد؟


#1033

صفحه: 110 - 110 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: دریک ساختارصف حلقوی با N=8اگرfront=4وrear=4باشد،صف درچه حالتی قراردارد؟


#1034

صفحه: 200 - 201 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: می خواهیم بااستفاده از یک Heap تعدادn داده رابه طورصعودی مرتب کنیم کدام روش صحیح است؟


#1035

صفحه: 77 - 77 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک ازمجموعه های زیر از توابع عضوکلاس پشته می باشند؟


#1036

صفحه: 99 - 99 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: اگردنباله ی اعداد1و3و4و5و7را به ترتیب از راست به چپ وارد پشته نماییم کدامیک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر نیست؟


#1037

صفحه: 85 - 85 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: اگر در ارایه [495] A بخواهیم4پشته بسازیم.ادرس ابتدای هر پشته کدام یک از مجموعه های زیر میباشد؟


#1038

صفحه: 85 - 85 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: اگر در ارایه [495] A بخواهیم4پشته بسازیم.ادرس ابتدای هر پشته کدام یک از مجموعه های زیر میباشد؟


#1039

صفحه: 91 - 91 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: عبارات محاسباتی sکه به صورت پسوندی وبه شکل زیر میباشد را در نظر گرفته وحاصل ان را با استفاده از پشته محاسبه نمایید؟ - / s:5 6 2 + * 12 4


#1040

صفحه: 7 - 7 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: با توجه به زمان اجرای الگوریتم زیر مرتبه یا پیچیدگی زمان ان چه مقداری می باشد؟ T(n)=4n+5n log(n)=10


#1041

صفحه: 293 - 293 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: پیچیدگی الگوریتم Quick sort در بهترین حالت چقدر است؟


#1042

صفحه: 289 - 289 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: پیچیدگی الگوریتم مرتب سازی انتخابی کدامیک از گزینه های زیر میباشد؟


#1043

صفحه: 200 - 200 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: ..........درختی است که مقدار کلید هر گره ان کمتراز مقادیرکلید فرزندانش نباشد.


#1044

صفحه: 113 - 114 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: اگربخواهیم تنها بااستفاده از تعدادی صف عناصریک پشته رابدون تغییر پشته به پشته دیگری منتقل کنیم کمترین تعداد صف چندتااست؟


#1045

صفحه: 110 - 110 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: عبارات زیرشرط خالی وپربودن کدام ساختاررا نشان می دهد؟ Rear+1)mod n=front front=Rear )


#1046

صفحه: 295 - 295 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: درمورد الگوریتم مرتب سازی کدام گزینه صحیح نیست؟


#1050

صفحه: 20 - 20 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: پیچیدگی زمانی در بهترین حالت درالگوریتم جستجوی ترتیبی کدام است؟


#1051

صفحه: 55 - 55 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: زمان اجرا در بدترین حالت برای جستجوی ترتیبی ودر بدترین حالت برای جستجوی دودویی از راست به چپ کدام است؟


#1052

صفحه: 49 - 49 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: تعداد عناصر ارایه یک بعدی کدام است؟


#1053

صفحه: 77 - 77 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از ساختارهای داده زیر را LIFOمینامند؟


#1054

صفحه: 99 - 99 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: اگر دنباله اعداد ۱،۳،۴،۵،۷ به ترتیب از چپ به راست وارد پشته کنیم،کدام یک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر نیست؟


#1055

صفحه: 149 - 149 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: قطعه کد زیر کدام یک از اعمال زیررادر ساختار داده صف انجام میدهد? ; node*ptr} ;Ptr=front ;Front=front--->next ;(Free node(ptr {


#1056

صفحه: 161 - 161 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام تعریف در خصوص درخت های صحیح میباشد؟


#1057

صفحه: 186 - 186 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: درخت عمومی کدام است؟


#1058

صفحه: 110 - 110 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: پیچیدگی زمانی تابع اضافه کردن به صف و تابع حذف درصف کدام است؟


#1059

صفحه: 110 - 110 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: درساختار داده صف،پربودن صف چگونه ارزیابی میشود؟


#1060

صفحه: 232 - 234 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: با مقادیر ۱و۲و۳ چند درخت جستجوی دودوئی میتوان ساخت؟


#1061

صفحه: 234 - 234 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام تعریف زیر در خصوص نظریه گراف صحیح میباشد؟


#1062

صفحه: 247 - 247 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: حداکثر تعداد یالهای یک گراف جهت دار همبند کدام است؟


#1063

صفحه: 293 - 293 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: پیچیدگی الگوریتم quick sortدر بهترین حالت،حالت متوسط و بدترین حالت از راسط به چپ کدام است؟


#1064

صفحه: 296 - 296 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک،درخصوص ویژگی های مرتب سازی هرمی صحیح میباشد؟


#1065

صفحه: 287 - 287 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام مرتب سازی در بردار مرتب بهترین عملکرد و در بردار نامرتب بدترین عملکرد را دارد؟


#1083

صفحه: 6 - 32 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مرتبه اجرای الگوریتم زیر چیست؟ (++for (int j=1; j<=m; k (++for (int k=1; k<=j; k ;++x


#1084

صفحه: 5 - 53 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای آرایه ای با 12 عنصر حداکثر تعداد مقایسه ها برای یافتن عنصر در جستجوی دودویی چقدر خواهد بود؟


#1085

صفحه: 40 - 90 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر آرایه به شکل [4][int A[3 تعریف شود و آدرس پایه این آرایه 3000 باشد آدرس عنصر [1][A[1 به روش سطری کدام گزینه است؟ (هر عنصر از نوع int دو بایت فضا اشغال میکند)


#1086

صفحه: 50 - 100 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر رشته اعداد زیر را به ترتیب (از چپ به راست) به یک پشته وارد کنیم کدام یک از خروجی های زیر از پشته امکان پذیر خواهد بود؟ 5و4و3و2و1


#1087

صفحه: 20 - 80 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: برای آرایه ای با 12 عنصر حداکثر تعداد مقایسه ها برای یافتن عنصر در جستجوی دودویی چقدر خواهد بود؟


#1088

صفحه: 10 - 100 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: اگر آرایه به شکل ;[4][int A[3 تعریف شود و آدرس پایه این آرایه 3000 باشد آدرس عنصر [1][A[1 به روش سطری کدام گزینه است؟(هر عنصر از نوع int دو بایت فضا اشغال میکند).


#1089

صفحه: 10 - 100 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: چه تعداد درخت دودویی را می توان با 4 گره ساخت؟


#1090

صفحه: 10 - 100 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مرتبه اجرایی کدام روش مرتب سازی همواره (o(n log n است؟


#1091

صفحه: 10 - 100 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: بدترین حالت در روش مرتب سازی سریع (quick sort) چیست؟


#1092

صفحه: 10 - 100 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: بدترین حالت در روش مرتب سازی سریع (quick sort) چیست؟


#1137

صفحه: 297 - 301 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از الگوریتم های زیر پایدار و غیر درجا میباشد ؟


#1144

صفحه: 1 - 1 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: تست 3


پاسخ: جواب تست 3