#754

صفحه: 65 - 68 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: موتور یخچال به این صورت عمل میکند که در صورتی که دمای داخل یخچال از 3 درجه کمتر شود موتور خاموش می شود و در صورتی که دما از 10 درجه بیشتر شود موتور روشن می شود. با توجه به توصیف انجام شده موتور یخچال چه نوع عاملی است؟


#755

صفحه: 102 - 102 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: معیار ارزیابی روش های جستجو در کدام گزینه آمده است؟


#756

صفحه: 58 - 63 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام گزینه ویژگیهای محیط مربوطه به یک عامل تشخیص پزشکی را بیان می کند؟


#830

صفحه: 68 - 69 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: ساختار عامل واکنش مدل گرا را با رسم شکل شماتیک توضیح دهید.


پاسخ: موثر ترین راه برای اداره کردن محیط |اره ای قابل مشاهده این است که عامل بخشی از دنیایی را که فعلا نمی تواند ببیند نگهداری کند.عامل باید حالت داخلی را ذخیره کند که به سابقه ادراک بستگی دارد و در نتیجه بعضی از جنبه های مشاهده نشده حالت فعلی را منعکس می سازد. شکل ص69

#843

صفحه: 62 - 63 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 972


سوال: اساس روش دلفی فازی برای پیش بینی آینده را بطور کامل شرح دهید؟


پاسخ: مرحله ها به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد: 1. از خبرگان تقاضا شود تا نظر خود را در مورد موضوع تحقیق با اعداد فازی مثلثی و یا ذوزنقه بیان کنند 2. نظرات فازی ارائه شده را جمع آوری و میانگین فازی آن را محاسبه می کنیم و سپس انحراف بین میانگین و نظرات هر خبره را به دست آورده و به صورت یک عدد مثلثی در می آوریم. 3. عدد مثلثی حاصل از انحراف بین میانگین و نظر هر خبره محاسبه شده در دور اول را به خبرگان ارائه کرده و تقاضا می شود برای بار دوم نظرات خود را به صورت فازی بیان کنند. 4. میانگین فازی مرحله دوم را محاسبه می کنیم. 5. اختلاف میانگین فازی مرحله اول و دوم را محاسبه می کنیم.اگر این اختلاف عدد ناچیزی باشد دلفی را پایان داده و آخرین میانگین محاسبه شده را به عنوان جواب انتخاب می کنیم و در غیر این صورت میانگین مرحله دوم را مجدداً به خبرگان داده و راند سوم دلفی را انجام می دهیم. 6. این حلقه تا زمانی که در مرحله 5 به اختلاف ناچیز نرسیده ادامه می یابد نکته: معمولا حتی با وجود اختلاف زیاد دلفی را 2 الی 3 مرحله بیشتر تکرار نمی کنیم.

#844

صفحه: 25 - 25 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: سیستم خبرۀ MYCIN در چه زمینه‌ای کاربرد دارد؟


#855

صفحه: 31 - 31 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از گزینه های زیر تعریف کامل تری از عامل میباشد؟


#856

صفحه: 1 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: تعریف هوش محاسباتی(مطالعه طراحی عاملهای هوشمند است) به کدام رهیافت هوش مصنوعی اشاره دارد؟


#857

صفحه: 5 - 10 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: علم هوش مصنوعی با کدامیک از علوم زیر در ارتباط نمیباشد؟


#858

صفحه: 30 - 30 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کارهایی که در حوزه نمایش دانش یا بازنمایی دانش انجام میشود به کدام علم بیشتر مرتبط میشود؟


#859

صفحه: 54 - 54 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر در یک عامل عقلانی (منطقی) وجود ندارد؟


#860

صفحه: 14 - 14 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: هنر ساخت ماشینهایی که کارهایی را انجام میدهند که ان کارها توسط انسان با فکر کردن انجام میشوند جزء کدام دسته از تعاریف هوش مصنوعی میباشد؟


#861

صفحه: 76 - 76 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه سه روش نمایش حالتهای دنیا را به درستی نشان میدهد؟


#862

صفحه: 58 - 58 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر ویژگی محیط وظیفه تحلیلگر تصاویر را به درستی نشان میدهد؟


#863

صفحه: 22 - 23 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: نظریه تصمیم که نظریه احتمالات را با نظریه بهره وری ترکیب میکند در کدام یک از علوم مرتبط با هوش مصنوعی مرتبط است؟


#864

صفحه: 60 - 62 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: اکر محیط با گذر زمان تغییر نکند ولی امتیازات کارایی عامل تغییر کند کدام ویژگی محیط کار را مشخص میکند؟


#865

صفحه: 82 - 137 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: جستجوی اول سطح و جستجوی هزینه یکنواخت را تشریح کنید.


پاسخ: جستجوی اول سطح: استراتژی ساده ای است که در آن ابتدا گره ریشه بسط داده می شود سپس تمام پسین های گره ریشه سپس پسین های آن بسط داده میشود و الی آخر. جستجوی هزینه یکنواخت: وقتی هزینه تمام مراحل یکسان باشد جستجوی عرضی بهینه است زیرا همیشه کم عمق ترین گره بسط داده نشده را بسط می دهد.

#866

صفحه: 13 - 46 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: علم هوش مصنوعی با کدامیک از علوم زیر در ارتباط نمی باشد؟


#867

صفحه: 49 - 78 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدامیک از موارد زیر از انواع عامل ها نمی باشد؟


#908

صفحه: 82 - 137 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام استراتژی جستوجوی آگاهانه قبل از اتمام زمان اجرا ممکن است با مشکل کمبود حافظه مواجه می شود؟


#909

صفحه: 10 - 40 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام گزینه در مورد منطق فازی درست است؟


#912

صفحه: 10 - 50 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه در مورد منطق فازی درست است؟


#942

صفحه: 102 - 102 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: معیار ارزیابی روش های جستجو در کدام گزینه است؟


#943

صفحه: 58 - 58 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: اگر محیط با گذر زمان تغییر نکند اما امتیازات کارآیی عامل تغییر کند،محیط.........است


#944

صفحه: 76 - 76 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه سه روش نمایش حالتهای دنیا را به درستی نشان میدهد؟؟


#945

صفحه: 1 - 8 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: علم شناخت در کدام طبقه از تعاریف هوش مصنوعی جایگاه ویژه ای دارد؟


#946

صفحه: 22 - 23 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: نظریه تصمیم که نظریه احتمالات را با نظریه بهره وری ترکیب میکرد در کدام یک از علوم مرتبط با هوش مصنوعی است؟؟


#947

صفحه: 30 - 30 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کارهایی که در حوزه نمایش دانش یا بازنمایی دانش انجام میشود به کدام علم بیشتر مرتبط میشود؟؟


#948

صفحه: 102 - 102 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدامیک از گزینه های زیر معیار کارایی یک الگوریتم جستجو نمیباشد؟؟


#949

صفحه: 60 - 62 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: اگر محیط با گذر زمان تغییر نکند ولی امتیازات کارآیی عامل تغییر کند کدام ویژگی محیط کار را مشخص میکند؟؟


#951

صفحه: 29 - 34 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: کدام یک از گزینه های زیر نمایشگر یک عدد مثلثی می باشد؟


#952

صفحه: 90 - 98 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: معدل سه عدد فازی داده شده کدام گزینه است؟ A1=(-100,-100,-50,-30) , A2=(-10,10,30) , A3=(60,90,100,100)


#1047

صفحه: 14 - 14 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: تعریف «مطالعه محاسباتی که منجر به درک و استدلال می‏شود» به کدام رهیافت هوش مصنوعی اشاره دارد؟


#1048

صفحه: 62 - 62 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: عاملی که تحلیل تصویر می کند کدام دسته از ویژگی های محیط وظیفه را داراست؟


#1049

صفحه: 108 - 109 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در پیاده سازی جستجوی عمقی از چه ساختمان داده ای استفاده می شود؟