#508

صفحه: 9 - 9 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: سلز و شوبرت فرآیند تجارت الکترونیکی را بر اساس کدامیک از مراحل چهارگانه زیر تقسیم بندی میکنند


#511

صفحه: 28 - 28 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از موارد زیر جزء موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی از دیدگاه آکرون و کاوایی نمی باشد


#512

صفحه: 17 - 18 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: پنج نظریه و رویکرد در حوزه تجارت الکترونیکی رانام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید


پاسخ: ۱_نظریه هزینه مبادله ۲_بازاریابی ۳_انتشار ۴_بازیابی اطلاعات ۵_ شبکه سازی اشتراتژیک شرح بند۱ : این نظریه ریشه در علوم اقتصادی دارد که به چهار دسته ؛ الف)هزینه جستجو خریدار و فروشنده برای یافتن هم متحمل می شوند ب)هزینه عقد قرارداد ج) هزینه نظارت که شامل هزینه اطمینان از تحقق شرایط قرارداد می شود د) هزینه سازگاری که شامل هزینه های است که صرف ایجاد تغییرات لازم در طی دوره قرارداد میشوند.

#513

صفحه: 41 - 42 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از موارد زیر در قالب چرخه بازاریابی الکترونیکی کایزرکوفسکی نمی باشد


#517

صفحه: 81 - 81 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: انواع تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت خریدار و فروشنده را نام ببرید


پاسخ: ۱_شرکت با شرکت۲ _شرکت با مصرف کننده ۳_مصرف کننده با مصرف کننده ۴_مصرف کننده با شرکت

#518

صفحه: 81 - 81 | فصل: 3 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: انواع تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت خریدار و فروشنده را نام ببرید


پاسخ: ۱_شرکت با شرکت۲ _شرکت با مصرف کننده ۳_مصرف کننده با مصرف کننده ۴_مصرف کننده با شرکت

#519

صفحه: 215 - 215 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه زیر نقاط قوت رویکرد در بافت تجارت الکترونیکی نمی باشد


#521

صفحه: 90 - 90 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اولین ضعف مدل چهار گانه Ec این است که نقش............. را نادیده انگاشته و فقط خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است


#522

صفحه: 100 - 100 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در مدل کسب و کار راپال تیمرز بر اساس کدام دو مولفه یازده مدل کسب و کار را شناسایی کرده است


#523

صفحه: 118 - 118 | فصل: 4 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مقایسه مولفه های نوع محصولات ، معماری و حوزه جغرافیایی در لجستیک سنتی و الکترونیکی را بنویسید


پاسخ: در مقایسه ۱محصولات لجستیک الکترونیکی:گوناگون و متنوع محصولات لجستیک سنتی : مشخص و ثابت ۲_ حوزه جغرافیایی لجستیک الکترونیکی:جهانی و نامحدود و حوزه لجستیک سنتی محدود ۳_ معماری لجستیک الکترونیکی پویا و لجستیک سنتی ایستا و ثابت می باشد

#554

صفحه: 4 - 28 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تفاوت الگوی سنتی بوروکراتیک و دولت الکترونیک در این است که سبک رهبری در الگوی سنتی بوروکراتیک .................. است.


#555

صفحه: 30 - 56 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: طبق نظر مایکل پورتر کدام عامل باعث ایجاد رقابت مندی بیشتر بنگاه ها می شود؟


#556

صفحه: 27 - 52 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از ویژگی های فن آوری اطلاعات نیست؟


#557

صفحه: 47 - 88 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تفاوت الگوی پنج مرحله ای هیلروبلنگر در استقرار دولت الکترونیک با دیگر الگوها در چیست؟


#558

صفحه: 55 - 100 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: هدف از مدل APEC از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیک چیست؟


#559

صفحه: 37 - 91 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک ازروش های زیر جهت استفاده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی به کار نمی رود؟


#560

صفحه: 43 - 52 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام عبارت مربوط به شاخص آمادگی شبکه ای از منظر مدلNRI است؟


#561

صفحه: 57 - 77 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عبارت زیر مربوط به کدام مدل در مبحث مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی می باشد ؟ *این مدل از دو شاخص اصلی کاربری شبکه و توانمندسازها تشکیل شده است*


#684

صفحه: 3 - 3 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: طبق این دیدگاه تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و محصولات هنگام


#685

صفحه: 5 - 6 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: یکی از دیدگاه های محتوایی تجارت الکترونیکی دیدگاه میلر است که تجارت الکترونیکی را ماحصل تعامل سه عنصر می داند: کدام گزینه جز این سه دسته نمی باشد.


#686

صفحه: 9 - 9 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در این مرحله از فرایند تجارت الکرتونیک مشتریان در جستجوی فروشندگان بالقوه محصول مورد نظرند؟


#687

صفحه: 16 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: از نظر این دیدگاه ، تجارت الکترونیکی شامل مجموعه ای از اجزا و عناصر است که از طریق انجام مجموعه ای از فرایند ها و فعالیت ها با یکدیگر تعامل داشته و در راستای انجام الکترونیکی تجارت تلاش می کنند؟


#688

صفحه: 18 - 18 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: این نوع هزینه یعنی هزینه هایی که صرف ایجاد تغییرات لازم در طی دوره قرارداد می شوند


#689

صفحه: 26 - 26 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر از مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان می باشد؟


#690

صفحه: 36 - 36 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: توانایی برقراری ارتباط و گفتگو با اعضای سازمان توسط مشتریان بدون وجود محدودیت مکانی و زمانی ، تعریف کدام یک از هفت ویژگی (هفت آی ) بازاریابی از نظر اسپالتر می باشد؟


#692

صفحه: 42 - 42 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کاهش 10درصدی هزینه چاپ بروشور یک نوع هدف .......است؟


#693

صفحه: 46 - 46 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه به عنوان آخرین مرحله تکامل بازاریابی اینترنتی می باشد؟


#695

صفحه: 50 - 50 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام جمله صحیح است؟


#696

صفحه: 119 - 120 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام یک از گزینه های زیر ،جز موانع لجستیک الکترونیکی در سطح جهان نمی باشد؟


#697

صفحه: 144 - 144 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: با توجه به مطالعات صورت گرفته عمده ترین مزیت خرید اینترنتی کدام گزینه است؟


#698

صفحه: 147 - 147 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در مراحل فرایند خرید سنتی آخرین مرحله کدام است؟


#699

صفحه: 173 - 173 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: رایج ترین استاندارد برای چک های الکترونیکی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟


#700

صفحه: 169 - 169 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: جمله زیر کدام یک از الزامات یک سیستم پرداخت الکترونیکی مناسب را شرح می دهد؟ " طرفین مبادله باید مطمئن شوند که اطلاعات در حین مبادله دستکاری نشده ، تغییر نمی یابد. "


#701

صفحه: 111 - 111 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: به مجموع فعالیت هایی اطلاق می شود که صرفا برای خرید دروندادهای تولید صورت می گیرد؟


#1095

صفحه: 35 - 34 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام یک از جملات زیر درباره پارادیم جدید بازاریابی صحیح نمی باشد؟


#1146

صفحه: 24 - 24 | فصل: 1 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 962


سوال: چهار گزینه رایج برای سازماندهی یک کسب و کار (انواع کسب و کار) را بیان نمایید


پاسخ: sole proprietorship یا مالکیت انحصاری partner ship یا شراکت corporation ship یا شرکت limited liability company یا شرکت با مسئولیت محدود