#211

صفحه: 17 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: رهیافت عامل خردمند نسبت به رهیافت قوانین تفکر دو امتیاز دارد کدام گزینه آن دو امتیاز را به درستی بیان میکند؟


#212

صفحه: 30 - 30 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: کارهایی که در حوزه نمایش دانش یا بازنمایی دانش انجام میشود به کدام علم بیشتر مرتبط است؟


#213

صفحه: 50 - 50 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره عامل های هوشمند صحیح است؟


#214

صفحه: 55 - 55 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عامل اگر به جای ادراکات خود بر اساس دانش قبلی طراح خود رفتار کند، کدام گزینه صحیح است؟


#215

صفحه: 56 - 57 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: مواردی که تحت عنوان محیط کار عامل مورد بررسی قرار میگیرند کدامند؟


#216

صفحه: 61 - 61 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: اگر محیط با گذر زمان تغییر نکند ولی امتیازات کارایی عامل تغییر کند، چگونه محیظی خواهیم داشت؟


#217

صفحه: 73 - 73 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عنصری که مسئول ایجاد بهبودها و پیشرفت در عامل یادگیرنده است، کدام گزینه میباشد؟


#218

صفحه: 76 - 76 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: کدام گزینه سه روش نمایش حالت های دنیا را به درستی نشان میدهد؟


#219

صفحه: 85 - 86 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مولفه هایی که میتوان هر مسئله ای را به طور رسمی با آنها تعریف نمود در کدام گزینه آمده اند؟


#220

صفحه: 114 - 114 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه با گزینه های دیگر از لحاظ کامل بودن فرق دارد؟


#221

صفحه: 107 - 107 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه دو تفاوت الگوریتم "جستجو با هزینه یکسان" و "جستجوی عرضی" را به درستی نشان میدهد؟


#222

صفحه: 122 - 122 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره خاصیتهی جستجوی A* صحیح می باشد؟


#224

صفحه: 149 - 150 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه دلایل توقف الگوریتم تپه نوردی را به درستی نشان میدهد؟


#225

صفحه: 173 - 174 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه سه مرحله گذار از یک حالت باور به حالت باور بعدی برای یک فعالیت خاص را در جستجو همراه با مشاهدات در مسئله های با خاصیت "پاره ای قابل مشاهده" به درستی نشان میدهد؟


#227

صفحه: 183 - 183 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: از کدام روش تغییر یافته جستجوی تپه نوردی برای اکتشاف محیط آنلاین استفاده میشود؟


#228

صفحه: 184 - 184 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عامل جستجوی LRTA* (A* یادگیرنده ی بی درنگ) از طریق کدام قوانین قابل تعریف است؟


#229

صفحه: 198 - 198 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه مشکل جستجوی minmax را به درستی نشان میدهد؟


#230

صفحه: 221 - 221 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مفهوم هرس بیهودگی در جستجوی خصمانه چیست؟


#231

صفحه: 234 - 234 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره الگوریتم های جستجوی CSP (مسئله ارضاء محدودیت) صحیح است؟


#232

صفحه: 241 - 241 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مفهوم انتشار محدودیت در الگوریتم های جستجوی CSP کدام گزینه میباشد؟


#233

صفحه: 263 - 263 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در روش مبتنی بر ایجاد تجزیه درختی از گراف محدودیتها جهت تبدیل گراف محدودیت کلی به درخت ها، سه خواسته (نیازمندی) باید برآورده شود. کدام گزینه جزء خواسته ها نمیباشد؟


#234

صفحه: 278 - 277 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه الگوریتم استنتاجی میباشد که تمام مدلهای ممکن را شمارش میکند تا مشخص کند که در تمام مدل هایی که KB درست است α نیز درست است؟


#290

صفحه: 58 - 60 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: تقسیم بندی ابعاد خواص محیط های کار برای عامل های هوشمند را نام برده و هر یک را با یک مثال شرح دهید.


پاسخ: 1. کاملا قابل مشاهده در برابر پاره ای قابل مشاهده : اگر سنسورها یا حسگرهای عامل در هر زمان امکان دستیابی کامل به حالت محیط را فراهم کنند، آن محیط قابل مشاهده است. مثال جاروبرقی که فقط یک حسگر محلی برای گرد و خاک دارد، نمیتواند تشخیص دهد که آیا مربع دیگر کثیف است یا خیر 2. تک عاملی درمقابل چند عاملی: تمایز بین محیط های چند عاملی و تک عاملی ساده به نظر میرسد. به عنوان مثال عاملی که جدول کلمات متقاطع را به تنهایی حل میکند بدیهی است که در محیط تک عاملی قرار دارد. در حالی که عاملی که شطرنج را بازی میکند در محیط دو عاملی بازی میکند. 3. قطعی در مقابل اتفاقی: اگر حالت بعدی محیط کاملا توسط حالت فعلی و عملی که عامل در حال انجام آن است، کاملا قابل تعیین باشد میگوییم این محیط، قطعی است، وگرنه اتفاقی است. مثال دنیای جاروبرقی قطعی است اما شکل های دیگری از آن ممکن است شامل عناصر عناصر غیر قطعی باشد، مثل حضور گرد و خاک به طور تصادفی و وجود راهکار مکش نامطمئن و غیر قابل اعتماد 4. مرحله ای در مقابل ترتیبی: در یک محیط کار مرحله ای تجربه عامل به چند بخش اتمیک ویکپارچه تقسیم میشود. در هر مرحله، عامل چیزی را درک میکند و یک عمل را بر اساس آن انجام میدهد. مرحله بعدی به فعالیت های مراحل قبلی بستگی ندارد. برای مثال عاملی که باید قطعات معیوب را در خط مونتاژ علامت گذاری کند ، بر اساس قطعه فعلی تصمیم میگیرد و ربطی به تصمیم گیری های قبلی ندارد. اما در محیط ترتیبی تصمیم گیری بر تصمیمات بعدی میتواند موثر باشد. 5. ایستا در مقابل پویا: اگر محیط در طول عمر عامل تغییر کند، میگوییم آن محیط برای آن عامل پویا، وگرنه ایستا است. مثال رانندگی پویا است. بازی شطرنج نیمه پویا است. حل جدول کلمات ایستا است. 6. گسسته در مقابل پیوسته: تمایز بین وضعیت گسسته و پیوسته میتواند به حالت محیط، اداره کردن زمان، و به ادراکات و فعالیت های عامل اعمال شود. مثال بازی شطرنج دارای چند حالت مجزای متناهی است دارای مجموعه گسسته ای از ادراکات و فعالیت ها است. رانندگی تاکسی یک مسئله زمان پیوسته و حالت پیوسته است. 7. شناخته در مقابل ناشناخته: این تمایز به خود محیط مربوط نمیشود، بلکه به حالت دانش عامل در مورد قوانین فیزیکی مربوط میشود. در محیط شناخته شده، نتایج مربوط به تمام فعالیت ها داده میشود. روشن است که اگر محیط ناشناخته باشد، عامل باید یاد بگیرد که این محیط چگونه کار میکند. مثال در بازی یک نفره با کارت، من قوانین بازی را میدانم، ولی نمیتوانم تشخیص دهم که هنوز چه کارت هایی وارد بازی نشدند. بر عکس محیط ناشناخته میتواند کاملا قابل مشاهده باشد.

#293

صفحه: 258 - 259 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 953


سوال: نحوه عملکرد الگوریتم های جستجوی محلی را برای حل CSP بیان کنید؟ در هنگام استفاده از روش های جستجوی محلی در مسائل CSP از کدام تکنیک برای حل نگرانی در مورد فلات ها استفاده میشود؟


پاسخ: الگوریتم های جستجوی محلی از فرموله کردن "حالت کامل" استفاده میکنند، به طوری که "حالت شروع" مقداری را به هر متغیر نسبت میدهد و جستجو هر بار مقدار یک متغیر را تغییر میدهد. نگرانی در مورد فلات میتواند با جستجوی تابو حل شود.

#294

صفحه: 68 - 69 | فصل: 2 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 963


سوال: عامل های واکنشی مبتنی بر مدل را با رسم شکل توضیح دهید؟


پاسخ: مؤثر ترین راه برای اداره کردن محیط "پاره ای قابل مشاهده" این است که عامل بخشی از دنیایی را که فعلا نمیتواند ببیند، نگهداری کند. یعنی عامل باید حالت داخلی را ذخیره کند که به سابقه ادراک بستگی دارد و در نتیجه بعضی از جنبه های مشاهده نشده حالت فعلی را منعکس میسازد. تغییر این اطلاعات حات داخلی با مرور زمان مستلزم دو نوع دانش است که باید در برنامه عامل کدنویسی شود. اولا، باید بدانیم که دنیا چگونه مستقل از عامل تکامل میابد. ثانیا باید بدانیم که فعالیت های عامل چه تاثیری در دنیا دارد. این دانش درباره "چگونگی عملکرد جهان" چه به صورت مدارهای منطقی ساده پیاده سازی شود یا به صورت تئوری های علمی، مدلی از دنیا نام دارد. عاملی که از چنین مدلی استفاده میکند، عامل مبتنی بر مدل نام دارد. نمودار در صفحه 69 شکل 11-2

#295

صفحه: 196 - 196 | فصل: 5 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: از میان روش های جستجوی خصمانه برای حل مسائل مربوط به بازی الگوریتم minimax را توضیح دهید.


پاسخ: الگوریتم minimax تصمیم minimax را از حالت فعلی محاسبه میکند. این الگوریتم مقادیر minimax مربوط به هر حالت پسین را به طور بازگشتی با پیاده سازی مستقیم معادلات تعریف شده، محاسبه میکند. این محاسبات بازگشتی به طرف پایین تا برگ های درخت پیش میرود، و سپس در برگشت از حالت بازگشتی، مقادیر minimax هر گره را اختصاص میدهد.

#296

صفحه: 234 - 250 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 971


سوال: مسائل ارضا محدودیت CSP را تعریف نمایید. روش جستجوی عقبگرد را برای حل مسائل ارضا محدودیت CSP توضیح دهید.


پاسخ: مسئله ارضای محدودیت شامل سه مولفه x^5 ، D ، C است: • X مجموعه ای از متغیر ها است، {X1, …, Xn} . • D مجموعه ای از دامنه ها است، {D1…Dn} که برای هر متغیر یک دامنه وجود دارد. • C مجموعه ای از محدودیت ها است که ترکیب هایی از مقادیر را مشخص میکند. هر دامنه D1 شامل مجموعه ای از مقادیر مجاز {V1…Vk} برای متغیر Xi است. هر محدودیت Ci شامل زوج {scope, rel} است که scope یک چند تایی از متغیر ها است که سهمی در محدودیت دارد و rel رابطه ای است که مقادیری را تعریف میکند که آن متغیر ها میتوانند بپذیرند رابطه میتواند به صورت لیستی از تمام چند تایی هایی از مقایر نمایش داده شود که این مقادیر محدودیت ها را ارضا میکند. اصطلاح جستجوی عقبگرد برای جستجوی عمقی ای به کار میرود که هر بار مقادیری را برای یک متغیر انتخاب میکند و وقتی مقدار معتبری برای انتساب به متغیر وجود نداشته باشد به عقب بر میگردد.

#567

صفحه: 15 - 15 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: رهیافت ((مدل سازی شناختی)) جزو کدام دسته از روش های هوش مصنوعی قرار می گیرد؟


#568

صفحه: 55 - 55 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه در رابطه با عاملی که به جای ادراکات خود، بر اساس دانش قبلی طراح خود رفتار می کند صحیح است؟


#569

صفحه: 62 - 62 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه در رابطه با ویژگی های محیط کار ((رانندگی تاکسی)) صحیح نیست؟


#570

صفحه: 152 - 152 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از الگوریتم های جستجوی محلی زیر کامل است؟


#571

صفحه: 17 - 17 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: رهیافت ((عاما خردمند)) جزو کدام دسته از روش های هوش مصنوعی قرار می گیرد؟


#572

صفحه: 73 - 74 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام گزینه نشان دهنده مولفه های تشکیل دهنده عامل های یادگیرنده است؟


#573

صفحه: 82 - 82 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در عامل های حل مساله کدام گزینه نشان دهنده فرآیند تصمیم گیری در مورد انتخاب فعالیت ها و حالت هایی که عامل با استفاده از آن ها به یک هدف می رسد؟


#574

صفحه: 59 - 59 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: اگر حالت بعدی محیط کاملا توسط حالت فعلی و عملی در حال انجام آن است، قابل تعیین باشد، نشان دهنده کدام ویژگی محیط کار است؟


#575

صفحه: 73 - 73 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: در عامل های یادگیرنده، عنصر یادگیرنده مسئول انجام چه کاری است؟


#576

صفحه: 82 - 84 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: کدام گزینه چهار گام اساسی برای حل مسئله را در عامل های حل مساله به درستی نشان می دهد؟


#1290

صفحه: 241 - 249 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: درمسائل ارضای محدودیت کدام گزینه نشان دهنده نوع خاصی ازاستنتاج است که ازمحدودیت هابرای کاهش تعدادمقادیرمعتبربرای یک متغیرودرنتیجه ی ان کاهش کاهش تعداد مقادیرمعتبربرای متغیردیگرمی شود و غیره استفاده می کند؟


#1291

صفحه: 258 - 260 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: درمسائل cspدرهنگام انتخاب متغیرکدام گزینه متغیری راانتخاب می کند که ازبین متغیرهایی که مقدارنگرفته انددرتعدادبیشتری ازمحدودیتها تکرارشده باشد؟


#1292

صفحه: 270 - 290 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 962


سوال: به مجموعه حالات فیزیکی ممکنی که عامل اعتقاد داردباتوجه به دنباله ای ازادراکات و فعالیت هامیتوانددران باشدچه می گویند؟


#1333

صفحه: 146 - 156 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 972


سوال: کدام گزینه درباره جست و جوی محلی و بهینه سازی صحیح است؟