#541

صفحه: 14 - 14 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره ثبات دستورالعمل (IR) صحیح می باشد؟


#542

صفحه: 218 - 218 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام گزینه در مورد ریز هسته صحیح است؟


#543

صفحه: 21 - 21 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره وقفه ها صحیح است؟


#544

صفحه: 278 - 278 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: ناظر با استفاده از کدام گزینه همگام سازی حمایت می کند؟


#545

صفحه: 212 - 212 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: کدام یک از گزینه های زیر در مورد چندپردازشی متقارن درست است؟


#562

صفحه: 202 - 202 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: در مورد نخ ها، کدام گزینه صحیح نیست؟


#563

صفحه: 73 - 73 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 971


سوال: دستورالعمل های ممتاز توسط کدامیک از گزینه های زیر قابل اجراست؟


#564

صفحه: 200 - 200 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره ی منافع کلیدی نخ ها صحیح نیست؟


#565

صفحه: 220 - 220 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه درباره ریزهسته صحیح نیست؟


#566

صفحه: 220 - 220 | فصل: 4 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 961


سوال: کدام گزینه از نقاط ضعف ریزهسته است؟


#913

صفحه: 53 - 53 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: دلیل تغییر سیستم عامل در طول زمان کدام گزینه می باشد؟


#914

صفحه: 110 - 110 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه دلایل تعلیق فرآیند را به درستی نشان می دهد؟


#915

صفحه: 13 - 13 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک از گزینه های زیر جزو ثبات های قابل رویت توسط کاربر نمی باشد؟


#916

صفحه: 62 - 62 | فصل: 2 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: هدف اصلی سیستم های چند برنامه ای دسته ای و سیستم های اشتراک زمانی به ترتیب کدام است؟


#917

صفحه: 30 - 30 | فصل: 1 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: در سلسله مراتب حافظه با حرکت ب سطوح پایین تر ( افزایش ظرفیت حافظه) کدام یک از موارد زیر کاهش می یابد؟


#924

صفحه: 251 - 251 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک از گزینه ها جزو چهار شرط لازم برای وقوع بن بست نیست؟


#929

صفحه: 249 - 249 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 953


سوال: کدام یک از رویکردهای کلی با بن بست محافظه کارانه بوده و سعی در درگیر کردن منابع کمتر دارد؟


#930

صفحه: 102 - 103 | فصل: 3 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: در مدل ۵ حالته، رفتن از حالت آماده ب اجرا چه نام دارد؟


#931

صفحه: 249 - 249 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: امتیاز اجتناب از بن بست چیست؟


#932

صفحه: 223 - 223 | فصل: 11 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 963


سوال: در کدام سطح RAID " افزونگی از طریق کد همینگ" وجود دارد؟