#297

صفحه: 191 - 191 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام فیلد زیر در سرآیند بسته UDP وجود ندارد؟


#298

صفحه: 198 - 198 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در کدام یک از فیلد های سرآیند بسته TCP، برای پر نمودن سرآیند با مقدار صفر تا مضربی از 32 بیت به کار می رود؟


#299

صفحه: 206 - 206 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: سرویس DNS در کدامیک از لایه های TCP/IP قرار دارد؟


#300

صفحه: 192 - 192 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام مورد زیر در مورد TCP صحیح نمی باشد؟


#301

صفحه: 201 - 201 | فصل: 5 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: عمل جمع تجمعی (Additive Increase) در کدام فاز مدیریت ازدحام TCP استفاده می شود؟


#302

صفحه: 208 - 208 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: چگونه می توان زمان پاسخ و ترافیک شبکه را کاهش داد؟


#303

صفحه: 217 - 217 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: برای FTP بر روی سرویس دهنده شامل کدامیک از موارد زیر است؟


#304

صفحه: 238 - 238 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از رکورد های DNS، برای یک ناحیه دامنه، یک سرویس دهنده نام مجاز را مشخص میکند؟


#305

صفحه: 244 - 244 | فصل: 6 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر از اشتباهات رایج در بهینه سازی موتورهای جستجو نمی باشد؟


#306

صفحه: 253 - 253 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر از اجزاء اصلی اکثر سیستم های نامه الکترونیکی نمی باشد؟


#307

صفحه: 262 - 262 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در کدامیک از حالت های قرارداد IMAP4، مشتری خود را به سرویس دهنده معرفی می کند و برای ادامه کار باید یک صندوق پستی را انتخاب نماید؟


#308

صفحه: 259 - 259 | فصل: 7 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر از حالت های مطرح در قرارداد POP3 نمی باشد؟


#309

صفحه: 268 - 268 | فصل: 8 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از موارد زیر در مورد سوکت های داده گرام صحیح نمی باشد؟


#310

صفحه: 278 - 278 | فصل: 9 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در کدامیک از حملات زیر، حمله کننده برای رسیدن به داده های رمز شده و کلمات رمز تلاش میکند؟


#311

صفحه: 280 - 280 | فصل: 9 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در کدامیک از گزینه های زیر، تمام بسته ها توسط دیواره آتش بلوکه میشود؟


#313

صفحه: 311 - 312 | فصل: 10 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام تقسیم بندی زبان های برنامه نویسی از منظر روش برنامه نویسی، تقسیم بندی صحیحی می باشد؟


#314

صفحه: 319 - 319 | فصل: 10 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در صورتی که بخواهیم در زبان HTML آدرس اصلی وب سایت را همان ابتدا معرفی کنیم تا در هنگام ایجاد لینک های داخلی وب سایت نیازی به نوشتن آدرس کامل نباشد، از چه تگی استفاده می کنیم؟


#315

صفحه: 327 - 327 | فصل: 10 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: در زبان HTML کدام عنصر فرم قابلیت پذیرش متن های طولانی شامل چندین سطر را دارد؟


#316

صفحه: 350 - 350 | فصل: 11 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از گزینه های زیر از اشیاء داخلی جاوا اسکریپت نیست؟


#317

صفحه: 360 - 360 | فصل: 11 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدامیک از اشیا اصلی سلسله مراتب DOM، اطلاعاتی در مورد آدرس اینترنتی صفحه در حال نمایش دارد؟


#318

صفحه: 239 - 239 | فصل: 10 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام اعلان در شیوه نامه ها مربوط به رنگ پس زمینه می باشد؟


#319

صفحه: 366 - 367 | فصل: 11 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: کدام گزینه جزء پنجره های ارتباط با کاربر در جاوا اسکریپت نمی باشد؟


#320

صفحه: 323 - 323 | فصل: 10 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 951


سوال: هر یک از اعضای یک لیست ترتیبی یا لیست غیر مرتب با کدام برچسب در زبان HTML مشخص می شوند؟


#321

صفحه: 396 - 396 | فصل: 12 | نوع: تستی | منبع: پایان ترم 952


سوال: کدامیک از گزینه های زیر در مورد Schema در XML صحیح نمی باشد؟


#322

صفحه: 207 - 207 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: طرز کار پروتکل HTTP را به اختصار بیان کنید.


پاسخ: در بیشتر مواقع ارتباط HTTP توسط برنامه مرورگر کاربر برای درخواست یک صفحه وب روی سرویس دهنده اصلی شروع می شود. در برخی شرایط هیچ ارتباط مستقیمی بین سرویس دهنده و کاربر وجود ندارد و در این میان، برنامه واسطی مانند پروکسی، دروازه یا تونل قرار دارد. درخواست ها و پاسخ ها توسط واسط ارزیابی و بعد به سمت مقصد یا دیگر واسط های احتمالی هدایت میشود. یک پروکسی به محتویات داده دسترسی داشته و می تواند آنها را تغییر دهد. وقتی درخواستی به یک پروکسی می رسد، همه یا بخشی از آن را بازنویسی نموده و سپس پیام را به سمت مقصد می فرستد. دروازه پیام را دریافت و یک قالب مناسب به قراردادهای زیرین می فرستد. تونل با محتویات پیام کاری ندارد و بنابراین آنها را همان طوری که هستند ارسال می کند.

#323

صفحه: 261 - 261 | فصل: 7 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 951


سوال: مدل های پایه IMAP4 را نام برده و هر یک را توضیح دهید.


پاسخ: مدل Offline: مشابه POP3 می باشد. یک کاربر ابتدا به سرویس دهنده متصل شده و نامه هایش را دریافت کرده و سپس ارتباط خود را قطع می کند. نامه های دریافتی از روی سرویس دهنده حذف شده و تنها روی سیستم کاربر قرار می گیرند. مدل Online: بر عکس مدل Offline است. در این مدل کاربر نامه ها را از روی سرویس دهنده دانلود نمی کند بلکه به جای آن ارتباطی با سرویس دهنده برقرار میکند و سپس در حالی که روی صندوق پستی سرویس دهنده قرار دارد با نامه ها کار می کند. مدل Disconnected: ترکیبی از دو مدل قبلی است. کاربر به سرویس دهنده متصل شده، نامه های دلخواه را دانلود نموده و سپس ارتباط را قطع می کند. سرویس دهنده مانند حالت Offline نامه ها را از روی خودش حذف نمی کند. کاربر میتواند نامه ها را به طور محلی روی سیستم خودش تکمیل نموده و دوباره وصل شود. آنگاه کلیه تغییرات با صندوق پستی سرویس دهنده همزمان سازی می گردد. در این روش سرویس دهنده مانند یک محل ذخیره مطمئن عمل می کند.

#324

صفحه: 239 - 239 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 952


سوال: انواع موتورهای جستجو را نام برده، یکی را به دلخواه توضیح دهید؟


پاسخ: مبتنی بر پیمایش مبتنی بر فهرست ترکیبی مبتنی بر پیمایش مانند گوگل فهرست خود را به صورت خودکار تشکیل می دهند. آنها کل وب را پیمایش کرده و مجموعه اسناد و اطلاعات را رده بندی و ذخیره می کنند. سپس کاربران از میان اطلاعات ذخیره شده، آنچه را که می خواهند جستجو می کنند. اگر در یک صفحه وب تغییراتی اعمال شود، موتور های جستجوی پیمایشی آنها را به طور خودکار یافته و تغییرات را در فهرست ها اعمال می کنند. عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگی در این فهرست قرار می گیرند.

#325

صفحه: 280 - 283 | فصل: 9 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 952


سوال: عناصر دیواره آتش را نام برده و به اختصار توضیح دهید.


پاسخ: فیلتر نمودن بسته دروازه سطح کاربرد(پروکسی) دروازه سطح مدار فیلتر نمودن بسته: اولین دیواره آتش از این عنصر برای تامین امنیت استفاده می شوند و عملکرد آنها جزو قابلیت های مسیریاب های شبکه در کنترل دسترسی به شبکه یا زیرشبکه است. وقتی بسته ای به یک مسیریاب می رسد، ابتدا اطلاعات مورد نظر از فیلد های فرآیند لایه شبکه یا حمل آن برداشته شده و سپس دسرسی به شبکه بر اساس قوانین امنیتی خاص انجام می شود. دروازه سطح کاربرد: این دروازه کنترل سطح بالا روی ترافیک بین دو شبکه فراهم می کند به طوریکه محتویات یک سرویس خاص را می توان بر اساس سیاست امنیتی شبکه مونیتور نموده و فیلتر نمود. بنابر این برای هر کاری کد پروکسی مورد نظر باید روی دروازه نصب شود تا آن سرویس خاص که می خواهد از دروازه عبور کند مدیریت شود. دروازه سطح مدار: این دروازه روی ارتباطات TCP کار می کند و هیچ پردازش اضافی یا فیلتر نمودن اضافی ندارد. برخی از این دروازه ها روی بسته UDP نیز کار می کنند. درواقع می توان گفت که این نوع دروازه نوع خاصی از دروازه سطح کاربرد می باشد.

#326

صفحه: 230 - 230 | فصل: 6 | نوع: تشریحی | منبع: پایان ترم 962


سوال: مزایا و معایب سرویس WINS را نام برده و هر یک را شرح دهید.


پاسخ: مزایا: این سرویس مدیریت نام ها را برای یک مدیر شبکه آسانتر نمود. با برقرار نمودن ارتباط با DHCP رکوردها به صورت پویا به روزرسانی می شوند و دیگر لازم نیست مدیر شبکه این کار را به صورت دستی انجام دهد. این سرویس در هنگام پیدا نمودن نام یکسان سریعا آن را به هر دو کامپیوتر اطلاع داده و از ثبت نام دوم در سرویس دهنده جلوگیری می کند. کامپیوترهای موجود در شبکه در دوره فعالیت خود در بازه زمانی خاص موظف به ارسال پیام هایی مبنی بر ادامه حضور خود به WINS هستند و اگر این عمل برای مدت زمان خاصی صورت نگیرد آن نام از لیست سرویس دهنده WINS خارج می شود. معایب: این سرویس باز هم با ایجاد برخی پیام های پخشی بار ترافیکی شبکه را بالا می برد و باعث کند شدن سرعت شبکه می شود. نبود یک ساختار نامی مناسب دیگر مشکل این سیستم به شمار می رود. این امر یعنی نام ها در شبکه های مختلف نباید همسان و تکراری می شدند. با این وجود تعداد نام ها بسیار زیاد و بعد از مدتی دیگر از منطق نام گذاری خارج می شدند.